Api Document ThueSim.xyz

Token

0-e5ae15b55895b31f6e1b9ebea57e0b07
Đổi Token
- Yêu cầu dịch vụ, Thuê lại số: giới hạn số tin nhắn chờ hiện tại

Lưu ý !

- Sử dụng giao thức GET cho mọi truy vấn.
- Dữ liệu trả về dưới dạng JSON.
0. Tra cứu thông tin tài khoản

0.1 Ví dụ gửi đi

  https://thuesim.xyz/api/?show=balance&token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi

0.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":{"balance":123456}}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Thông tin số tiền trong tài khoản
  • : Số tiền còn lại
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data"
  • "balance": 123456
1. Lấy danh sách nhà mạng (Mobi, Vina, Viettel, VNMB, ITELECOM)

1.1 Ví dụ gửi đi

https://thuesim.xyz/api/?show=networks&token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi

1.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":[{"id":1,"name":"MOBIFONE"},{"id":2,"name":"VINAPHONE"},{"id":3,"name":"VIETTEL"},{"id":4,"name":"VIETNAMOBILE"}, {"id": 5, "name": "ITELECOM"}]}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Danh sách nhà mạng
  • : Id của nhà mạng
  • : Tên của nhà mạng
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • data
   • "id" : 1
   • "name" : "MOBIFONE"
   • "id" : 2
   • "name" : "VINAPHONE"
   • "id" : 3
   • "name" : "VIETTEL"
   • "id" : 4
   • "name" : "VIETNAMOBILE"
   • "id" : 5
   • "name" : "ITELECOM"
2. Lấy danh sách dịch vụ

2.1 Ví dụ gửi đi

https://thuesim.xyz/api/?show=service&token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi

2.2 Kết quả trả về

 • {"ResponseCode":1,"Data":[{"ID":97,"SV":"02","SERVICE_NAME":"DV KHÁC (TEST)","PRICE":1450,"Time":"300"}]}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Danh sách dịch vụ
  • : Id của dịch vụ
  • : Nơi lưu dịch vụ
  • : Tên của dịch vụ
  • : Giá thuê dịch vụ
  • : Thời gian hết hạn dịch vụ
 • ResponseCode : 1
 • success : true
 • message : "successful"
 • data
   • id : 7
   • name : "Facebook"
   • price : "800"
   • id : 1
   • name : "Momo"
   • price : "350"
3. Yêu cầu dịch vụ

3.1 Ví dụ gửi đi

 • Cơ bản
  https://thuesim.xyz/api/register-service/?serviceId=02.97&token=
 • Tùy chọn nhà mạng
  https://thuesim.xyz/api/register-service/?serviceId=02.97&token=&carries=MOBIFONE
 • Tùy chọn đầu số muốn lấy
  https://thuesim.xyz/api/register-service/?serviceId=02.97&token=&yPrefix=90
 • Tùy chọn thuê lại số cũ
  https://thuesim.xyz/api/rephone/?phone=0912345678&serviceId=97&thuesim1=215978.02&token=
  • phone: số điện thoại cần thuê lại có bao gồm số 0 ở đầu
  • thuesim1: Gồm id và . SV 0x

  => Chú ý: lấy phải cách nhau 5s trở lên 1 lần, không lấy liên tục dưới 5 giây

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi
 • : ServiceID của dịch vụ
  • Lấy SV(02), serviceId(97), trong danh sách trả về ở mục 2
 • : Id của Số điện thoại
  • Lấy Id trong danh sách trả về ở mục 2
 • : Nhà mạng muốn lấy số
  • Bao gồm các giá trị [MOBIFONE, VINAPHONE, VIETTEL ,VIETNAMOBILE, ITELECOM]
  • Bỏ qua thông số này nếu muốn lấy tất cả nhà mạng, - Có thể yêu cầu nhiều nhà mạng cách nhau và kết thúc bằng dấu '|' vd carries=VINAPHONE|VIETTEL|
 • : Đầu số muốn lấy số
  • Bao gồm các giá trị đầu số của các nhà mạng
  • Bỏ qua thông số này nếu muốn lấy tất cả đầu số, - Có thể yêu cầu nhiều đầu số cách nhau và kết thúc bằng dấu '|' vd yPrefix=96|97|98|
 • : Đầu số không muốn lấy số
  • Bao gồm các giá trị đầu số của các nhà mạng
  • Bỏ qua thông số này nếu không quan tâm đầu số không muốn lấy, - Có thể yêu cầu nhiều đầu số cách nhau và kết thúc bằng dấu '|' vd nPrefix=97|98|
 • : Số điện thoại muốn thuê lại
  • Dùng trong trường hợp ứng dụng yêu cầu xác thực nhiều lần

3.2 Kết quả trả về

 • {"RequestLog":{"ID":88237016.01, "ServiceID":4, "ServiceName":"Yahoo", "IMG":"Yahoo.ico", "Price":470, "Phone":" 0852222127", "SmsContent":null, "StatusStr":"Đợi tin nhắn", "CreatedTime":"2021-10-16T09:27:01", "IsSound":false, "Code":null}, "Balance":123456, "ResponseCode":1, "Message":"Tạo yêu cầu Yahoo thành công !"}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Limit exceeded, tối đa $ số chờ tin nhắn ($: giới hạn số chờ tin nhắn hiện tại)
  • : Có lỗi
  • : Số dư tài khoản không đủ
  • : Kho số đang tạm hết, vui lòng liên hệ hỗ trợ
  • : Ứng dụng không tồn tại hoặc đang tạm ngưng
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Thông tin sim số
  • : Số điện thoại đã thuê được
  • : Số dư hiện tại
  • : Mã để lấy Code trong mục 4
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "Tạo yêu cầu thành công !"
 • data
  • "phone_number" : "987654321"
  • "balance" : 50000
  • "request_id" : "122314"

3.3 API Callback trả kết quả yêu cầu

 • Để thuận tiện cho việc tra cứu, và linh hoạt trong hệ thống thì ThueSim.xyz có cơ chế callback lại cho hệ thống đối tác.
 • Yêu cầu đối tác dựng hệ thống nhận callback theo cấu trúc dưới đây và gửi URL callback cho chúng tôi.
 • - Method: POST
 • - Content/type: application/json

Danh sách tham số

 • : Object
  • : Trạng thái yêu cầu (1: thành công, 2: hết hạn)
  • : Mã yêu cầu mục 3.2
  • : Mã của OTP
  • : Nội dung tin nhắn (nếu IsSound=true, giá trị sẽ là đường dẫn của file audio otp)
  • : Giá trị xác định OTP là audio

Ví dụ tham số callback

 • data
   • status : 1
   • requestId : "58098"
   • code : "486460"
   • smsContent : "486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai."
   • isSound : "false"
4. Lấy code của 1 số điện thoại đã lấy

4.1 Ví dụ gửi đi

https://thuesim.xyz/api/?show=code&ID=88237016.01&token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi
 • : Mã phiên thuê số cần lấy code

4.2 Kết quả trả về

 • Nhận được tin nhắn
  • {"ResponseCode": 0, "Msg": "OK", "Result": { "SMS": "[VU KHUYEN] Trung tam thong bao ma kich hoat tai khoan dang ky tu van du hoc: 529310. Vui long khong chia se cho bat ky ai", "Code": "529310", "IsCall":false, "CallFile":null}}
 • Nhận được cuộc gọi
  • {"ResponseCode": 0, "Msg": "OK", "Result": { "SMS": "[Call]mã otp của bạn là 059809mã otp của bạn là 059809", "Code": "059809", "IsCall":true, "CallFile":"https://thuesim.xyz/audio/play.php?01=769652844_Man.Club_6645fe035042.wav&phone=769652844"}}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Limit exceeded, tối đa $ số chờ tin nhắn ($: giới hạn số chờ tin nhắn hiện tại)
  • : Có lỗi
  • : Mã phiên không đúng
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Thông tin của tin nhắn/cuộc gọi nhận được
  • : Mã để lấy code. Được lấy ở mục 3
  • : Số điện thoại đã thuê được
  • : Id của dịch vụ
  • : Tên của dịch vụ
  • : Trạng thái của tin nhắn
   • : Hoàn thành
   • : Đợi tin nhắn
   • : Hết hạn
  • : Giá thuê dịch vụ
  • : Thời gian tạo OTP
  • : OTP là audio
  • : Nội dung tin nhắn (nếu IsSound=true, giá trị sẽ là đường dẫn của file audio otp)
  • : Mã của OTP
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data" (Tin nhắn)
  • "ID" : "58098"
  • "Phone" : "987654321"
  • "ServiceID" : 1
  • "ServiceName" : "Momo"
  • "Status" : 1
  • "Price" : 350
  • "CreatedTime" : "2020-08-06T17:13:24.88"
  • "IsSound" : false
  • "SmsContent" : "486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai. zniHFS3HBXG"
  • "Code" : "486460"
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data" (Cuộc gọi)
  • "ID" : "58098"
  • "Phone" : "987654321"
  • "ServiceID" : 1
  • "ServiceName" : "Momo"
  • "Status" : 1
  • "Price" : 350
  • "CreatedTime" : "2020-08-06T17:13:24.88"
  • "IsSound" : true
  • "SmsContent" : "https://thuesim.xyz/1234500000123456789000006789.wav"
  • "Code" : "486460"
5. Lịch sử thuê số

5.1 Ví dụ gửi đi

https://thuesim.xyz/api/?show=history&token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi
 • : Id của dịch vụ
  • Lấy Id trong danh sách trả về ở mục 2
 • : Trạng thái của OTP
  • 1: Hoàn thành
  • 0: Đợi tin nhắn
  • 2: Hết hạn

5.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":[{"ID":58098,"ServiceID":1,"ServiceName":"Momo","Status":1,"Price":600,"Phone":"987654321","SmsContent":"486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai. zniHFS3HBXG","IsSound":"false","CreatedTime":"2020-08-06T17:13:24.88","Code":"486460"}, {"ID":58060,"ServiceID":1,"ServiceName":"Momo","Status":1,"Price":600,"Phone":"987654321","SmsContent":"https://thuesim.xyz/1234500000123456789000006789.wav","IsSound":"true","CreatedTime":"2020-08-06T17:13:24.88","Code":"486460"}]}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Lịch sử thuê số - mảng
  • : ID của OTP
  • : Id của dịch vụ
  • : Tên của dịch vụ
  • : Trạng thái của tin nhắn
   • : Hoàn thành
   • : Đợi tin nhắn
   • : Hết hạn
  • : Giá thuê dịch vụ
  • : Số điện thoại thuê được
  • : Thời gian tạo OTP
  • : OTP là audio
  • : Nội dung tin nhắn (nếu IsSound=true, giá trị sẽ là đường dẫn của file audio otp)
  • : Mã của OTP
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data"
  • "ID" : 123456
  • "ServiceID" : 1
  • "ServiceName" : Facebook
  • "Status" : 1
  • "Price" : 600
  • "Phone" : 938558302
  • "SmsContent" : 486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai. zniHFS3HBXG
  • "IsSound" : false
  • "CreatedTime" : 2021-08-06T17:13:24.88
  • "Code" : 486460