Authenticator - Lấy mã code từ chuỗi 2FA

  • Authenticator là một ứng dụng tạo ra mã 2FA (mã code gồm 6 số ngẫu nhiên thay đổi ngẫu nhiên mỗi 30 giây) và được thiết kế để chỉ có bạn mới đăng nhập vào tài khoản của bạn được, kể cả nếu như có người khác biết mật khẩu của bạn.
  • Khi bạn đăng nhập vào tài khoản, có yêu cầu xác thực 2 yếu tố bằng chuỗi 2FA, bạn buộc phải sử dụng Authenticator để nhận mã đăng nhập
  • Các sản phẩm thường kèm theo mã 2FA, hãy dùng ứng dụng này để lấy mã đăng nhập nhé.
  • Key: live 2fa,mã 2fa, live 2fa auth, live get 2fa live, live 2fa, lấy mã 2fa facebook, 2FA Sercet, 2FA Code, Trang web lấy mã 2FA